Tổng Quan Về Sản Phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Dao Chấn > Dies
Dies
machinetools

Standard
NO.511  Hemming Die Set
S
mm
A
mm
R.45 Kgf/mm2
t/m
R.70 Kgf/mm2
t/m
0.6 3.0 9 15
0.8 3.0 12 20
1.0 3.5 15 25
1.25 3.5 17 26
1.5 4.6 22 38
2.0 5.5 30 50
2.5 6.5 55 -
3.0 8.0 70 -
S
mm
A
mm
R.45 Kgf/mm2
t/m
R.70 Kgf/mm2
t/m
0.6 1.2 23 35
0.8 1.6 32 50
1.0 2.0 40 60
1.25 2.5 50 80
1.5 3.0 63 95
2.0 4.0 80 130
2.5 5.0 90 -
3.0 6.0 100 -
 
NO.512  Hemming Die Set
Angle Wmm max
A
t/m
B
28° 8 80 100
28° 8 50 100
Angle Wmm max
A
t/m
B
24° 10 80 100
24° 10 50 100
Angle Wmm max
A
t/m
B
24° 12 80 100
24° 12 50 100
 
S
mm
A
mm
R.45 Kgf/mm2
t/m
R.70 Kgf/mm2
t/m
0.6 3.0 9 15
0.8 3.0 12 20
1.0 3.5 15 25
1.25 3.5 17 26
1.5 4.6 22 38
2.0 5.5 30 50
S
mm
A
mm
R.45 Kgf/mm2
t/m
R.70 Kgf/mm2
t/m
0.6 1.2 23 35
0.8 1.6 32 50
1.0 2.0 40 60
1.25 2.5 50 80
1.5 3.0 63 95
2.0 4.0 80 130
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8